پاسارگاد | فارس | آرامگاه کوروش بزرگ در یک روز برفی

چهارشنبه ۲۱ دی ۲۵۸۱ ویدئوی همرسانی شده از آرامگاه پدر در یکصدوهجدهمین روز انقلاب ملی ایران است.

#کوروش_بزرگ

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

#Shorts

@Unikador