ویدئوی کامل سخنرانی مهریار کاویانی در نشستِ «گفتمان پادشاهی ایرانی و تغییر رژیم» | ۴ تیر‌ماه ۲۵۸۲

ویدئوی کامل سخنرانی مهریار کاویانی در نشستِ « گفتمان پادشاهی ایرانی و تغییر رژیم» که بامداد روز یکشنبه ۴ تیر‌ماه‌ماه ۲۵۸۲ به وقت ایران، با همتِ «اندیشکده کوروش بزرگ» در شهر لس‌آنجلس آمریکا و در دانشگاه یوسی‌اِل‌اِی برگزار شد.

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador