ویدئوی کامل سخنرانی بانو روشنک آسترکی در نشست «نقش زنان در انقلاب ملی ایران» | شنبه ۶ خرداد

سخنرانی بانو روشنک آسترکی در نخستین نشست زنان فیروزه‌ای که امروز شنبه ۶ خرداد‌ماه ۲۵۸۲ با عنوان «نقش زنان در انقلاب ملی ایران» در لندن در حال برگزاری است.

#ایران_معبد_ماست

#زنان_فیروزه‌ای

#انقلاب_ملی_ایران

@Unikador