ویدئوی کامل سخنانِ احمد میرزایی در همایش «مشروطه ایرانی، راه ناتمام» | مونترال | ۱۴ امرداد ۲۵۸۲

نسخه کامل سخنرانی احمد میرزایی، از اعضای حزب ایران نوین در همایش مشروطه خواهان مونترال، تحت عنوان «مشروطه ایرانی، راه ناتمام» که در یکصدوهفدهمین سالروز مشروطه و به همت «گروه همبستگی ایرانی-کانادایی» در مونترال کانادا برگزار شد.

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_مشروطه

@Unikador