وکالت سیاسی و نقش تاثیرگذار آن بر همبستگی ملی

کارزار «من وکالت می‌دهم» به عنوان طبیعی‌ترین گام‌ در مرحله کنونی برای تعیین رهبری جنبش شکل گرفت. خیزش انقلابی ملت اکنون نیازمند روشن شدن رهبری و فعال‌تر شدن سازمان‌ها و احزاب سیاسی به عنوان بازوهای اجرایی و سازماندهی مسیر انقلاب بسوی پیروزی است تا از به انحراف کشیده شدن جنبش انقلابی به سود جمهوری اسلامی یا احزاب و جریانات ضدایرانی جلوگیری شود.

** به قلم روشنک آسترکی در کیهان لندن

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#انقلاب_ملی

@Unikador