وزیرِ تحریمی و قاصدِ مرگ و ترور رژیم اسلامی در ایران، وارد سوئد می‌شود!

نقض حقوق بشر در حاکمیت بنیادگرایان اسلامی در ماه و سال نمی‌گنجد. اگر به آن پرداخته شود باید به اندازه‌ی چهل سال حضور آنان اشاره کرد که در هیچ دفتری جا نمی‌شود. جمهوری اسلامی از همان ابتدای روی کار آمدن، حذف و فشار روی نیروهای اجتماعی را آغاز کرد و تا همین لحظه نیز ادامه دارد.

#حقوق‌بشر_در_ایران

#ماله‌_کش_اعظم

#پروفسور_حقوق_بشر

#چهل‌سال_نکبت