واشنگتن و تهران … آیا تاریخ و پرل هاربر دوباره تکرار خواهد شد!؟

از نظر تاریخی ایالات متحده ازحمله ژاپنی‌ها به پایگاه دریایی پرل هاربر به عنوان بهانه استفاده کرد تا در کنار متحدین وارد جنگ جهانی دوم بشود و اکنون منتظر بهانه‌ای است که رژیم ایران به دستش بدهد تا ضربه نظامی استراتژیکش را بزند تا تهران را ناچار سازد تن به شرایط واشنگتن بدهد پیش از آنکه پشت میز مذاکره بنشیند…

#پرل_هاربر

#واشنگتن

#تهران

#یونیکا

@Unikador