هیاهو در کارئیب؛ ترس در تهران

سران در رژیم، نشسته اند و پنبه دانه می خورند و خیال می کنند که همین فردا، آمریکا را از اوج قدرت به حضیض ذلت پرتاب خواهند کرد. از این رو در دریای کارائیب رجز می خوانند و هیاهو می کنند اما ترس از خیزش دوباره مردم در خیابان های ایران تمام وجودشان را فرا گرفته است…

**به قلم و صدای منشه امیر منتشر شده در رادیو پیام اسرائیل

#منشه_امیر

#تحلیل_سیاسی

@Unikador