هم‌میهنانِ معترض از اتریش: تا رهایی ایران به اعتراض خود ادامه می‌دهیم

شنبه ۱۹ فوریه ۲۰۲۲ وین، اتریش مقابل محل چانه زنی های هسته ای رژیم اسلامی با غرب…

ملت یکپارچه ایران بارها در مواقع حساس به یاری یکدیگر شتافتند و با هم از خاک و خون ایرانی دفاع کرده‌اند و این بار هم از خیابان های وطن اشغال شده مان فریاد همبستگی شان را سر خواهند داد تا باشد مشتی محکم بر دهان یاوه گویان ایران و ایرانی ستیز 👊

پاینده و جاوید ایرانمان

#برجام

#سیرک_مذاکرات

#سکوت_جایز_نیست

@Unikador