همه عالم بدونند، مرد و زن فرقی نداره

فوتبال ایران به ویژه فضای استادیومها این روزها به دیگ جوشان ناآرامی تبدیل شده و در جریان رقابتهای لیگ موارد متعددی اعتراض علیه رژیم خصوصا آپارتاید جنسیتی به راه افتاده است. حکومت هم در واکنش به آنها استادیومها را پلیسی کرده تا آنجا که …

منابع: کیهان لندن رسانه‌های اجتماعی

#زنان

#جنبش۲۵۸۱

#فوتبال

@Unikador