هشدار! فاجعه ای که نفس ایران و ایرانی را خواهد گرفت

در حالیکه رژیم ملاها خود را سرگرم برجام ولشگرکشی‌های ایدئولوژیک به کشورهای منطقه برای صدور انقلاب اهریمنی خود کرده، مسئله هوا و آب میرود که اندک اندک نفس ایرانیان را به شماره اندازد و ایران را روبه نابودی بکشاند…

** یادداشتی از آزاده کریمی در کیهان لندن

#جمهوری_اسلامی

#تهران

#خامنه‌ای

@Unikador