هشدار به پهلوی‌ستیزان و میراث داران عقده‌های دیروزی: آرزوهای شومتان را به گور خواهید برد!

میراث داران عقده‌های دیروزی باز هم با رویدادهای بی شرمانه تاریخی خود، دوباره بیرق های سیه روزی کشور و مردم را برافراشته‌اند، تا بار دیگر به چشم مردم خاک بپاشند، اما آن‌ها نمی‌دانند که نسل امروز مانند مسخ شدگان دیروزی نیستند تا فتنهگران با ادعای دروغین و پوشالی «آزادگی» بانیان رقصِ مردگان بر سر هر کوی و برزن شوند. 

نسل امروز روایتگر حقیقت و عشق و زیبایی است، نسل ایستادگی‌هاست و راوی تفکرات میهن‌دوستی و ملی‌گرایی است؛ نسل دختران شجاع و مادران پیشگام، پسران شیردل و پدران خشمگین است که رهروان تصورات نحس پنجاه و هفتی را رسوا خواهد کرد و بر زمین خواهد کوفت.

نویسنده: امیر امیری، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

#ایران_معبد_ماست

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador