هشدار به ملایان: وای اگر از پی امروز بود فردایی!

هشدارها به سران جمهوری اسلامی برای سپردن قدرت به دست نمایندگان واقعی مردم، نه از سر دلسوزی با آنها، که سرانجام ساقط خواهند شد، بلکه برای بازشدن آرام فنر فشار و خشم و نفرت است تا به خود جامعه گزند کمتری وارد شود. اما هیچ نشانه‌ای از تعقل در زمامداران رژیم دیده نمی‌شود

نویسنده : الاهه بقراط