قسمت ۳ – ۶۰ ثانیه با امیر طاهری – رقابت با شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاه دوم یک مزیت برای خود اوست

رقابت با شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاه دوم یک مزیت برای خود اوست