قسمت ۲ – ۶۰ ثانیه با امیر طاهری – خمینی و تراژدی یونانی