قسمت ۱ – ۶۰ ثانیه با امیر طاهری – جمهوری اسلامی رو به پایان است