نکته نوشت -« ۱۷ دی» روز آزادی زنان را بار دیگر زنان ایران جشن خواهند گرفت

نکته نوشت های روزانه در فضای مجازی. در این مجموعه کلیپ ها سعی می شود به یادداشت های روزانه فعالین سیاسی و اجتماعی ایرانی که در فضای مجازی منتشر می شود پرداخته شود.

نکته نویسنده: الهه بقراط