نکته نوشت – کاتالیزوری برای یک درگیری گسترده

سرنوشتی که  #خامنه_ای و همدستان تبهکارش در حال تحمیل آن به #مردم_ایران هستند، جبری و گریز ناپذیر نیست. هزینه ای که امروز برای جلوگیری از آن میتوان پرداخت کرد چه بسا از آنچه که فردا به دلیل ادامه حضور #ملایان در #ایران باید پرداخت شود، کمتر است…

#یونیکا