نکته نوشت – چرا سه ماه آینده ، ماههای سرنوشت برای فرقه تبهکار است؟

سه ماه آینده،بهترین فرصتی است.که نیروهای ملی-میهنی ،حرف اول و آخر را،برای مرگ رژیم اسلامی و احیای ایران نوین، بزنند.