نکته نوشت – پیامد ناکامی ظریف در سفر به امریکا

شکست ماموریت  ظریف در آمریکا، آشُفتگی دستگاه سیاسی فرقه تبهکار را دوچندان ساخته است. پس از آنکه رهبران دزدسالار حاکم بر ایران این مقام نگون بخت را برای نمایش نرمش و روشن کردن چراغ سبز مُذاکره به نیویورک فرستادند، اینک به صورت گُروهی به ایده «مذاکره» با آمریکا حمله ور شده و آن را «مصداق ذلت»  و ناشی از «سهل اندیشی»  توصیف می کنند.