نکته نوشت – هزینه‌ی «مُردگانِ مقدس» را صرف زندگان کنید!

این روزها اگرچه زمامداران نظام با وقاحتی بی‌مثال سیلابی را که بیش از شصت کشته و هزاران زخمی و آسیب‌دیده و میلیاردها تومان خسارت مادی بر جای گذاشته، «نعت» و «آزمایش الهی» می‌نامند تا بی‌عرضگی خود را توجیه کنند، اما یک بار دیگر ثابت می‌شود که برای کشورداری از جمله در شرایط بحرانی، به سیاستمداران مدیر و مدبّر و کارشناس نیاز است و نه گروهی مکتبی و مافیایی که خود را خدمتگزار « #مردگان_مقدس » معرفی می‌کنند تا بر زندگان حکم برانند!

نویسنده : #الاهه_بقراط