نکته نوشت – «نظارت استصوابی» بر شادی مردم

#مذاهب و فرقه‌هایی که به بندگانی ترسو و مرعوب نیاز دارند، آنها را از جمله با روضه‌خوانی به گریه تشویق می‌کنند و هر آنچه را سبب شادی شود از جمله موسیقی و رقص و آواز را مکروه، حرام و جرم می‌شمارند. این موضوع برای ایرانیان بسیار آشناست و در شخصیت روباه یا «ملا»ی «شهرقصه» از بیژن مفید نیز به ثبت رسیده است: «گریه کنید مسلمونا گریه‌ ثوابه!»…

#یونیکا