نکته نوشت – میدان دموکراسی ، عرصه تخریب نیست

 

ایران از چهل سال پیش به اینسو هرگز در شرایط عادی قرار نداشته. نظام جمهوری اسلامی نیز همواره در کش و قوس بوده است. نه به دلیل «دشمنان» خودساخته، بلکه به علت ساختار سیاسی و ایدئولوژیک و متکی بر #استبداد_مذهبی که به خودی خود سبب در پیش گرفتن راه و روش‌هایی می‌شود که جز مشکل و بحران و دشمن نمی‌آفریند.

نکته نویسنده: #الاهه_بقراط