نکته نوشت – فدرالیسمِ خاتمی ، مشابه «دموکراسی دینیِ » او …

خاتمی درست مثل دموکراسی، معنای فدرالیسم را نیز نمی‌داند! کسی که «دموکراسی دینی» را اختراع کرده باشد، «فدرالیسم‌»اش هم نمی‌تواند چیزی غیر از همین شرایط امروز ایران باشد!…

#یونیکا