نکته نوشت – شعار «پشت به دشمن رو به میهن»؛ همان «چون ایران نباشد تن مباد است»

نکته نوشت های روزانه در فضای مجازی. در این مجموعه کلیپ ها سعی می شود به یادداشت های روزانه فعالین سیاسی و اجتماعی ایرانی که در فضای مجازی منتشر می شود پرداخته شود.

نکته نویسنده: زمان فیلی