نکته نوشت – زمان مناسبى براى سوارکارى نیست، زین را محکم بچسبید

از شواهد و قرائن چنین پیداست که توصیه‌هاى اخیر رهبر تبهکاران به مقامات دولتش و نیروهاى مسلح رژیمش  این بوده که اکنون زمان مناسبى براى جفتک اندازی و تاخت و تاز نیست  فقط باید زین را محکم چسبید