نکته نوشت – حوادث غیر مترقبه یا محصولِ مدیریتِ «امام زمانی» !؟

بی‌گمان شرایطِ پیش آمده به دلیلِ سیل، حاصلِ #مدیریتِ_امام_زمانی‌ست که سال‌هاست کشور را به آب داده و عدمِ اشرافِ مردم بر ساده‌ترین حقوقِ خود، هر بار این فجایع را تکرار می‌نماید.

نکته نویسنده: #زمان_فیلی