نکته نوشت – حال که هدف عاملین جنگ را نشانه رفته ، چه شد که جنگ بد است!!!!؟

نه به جنگی که کنون میان دست و پا انداخته شده یک پیام در لفافه با خود حمل می‌کند که «آری گفتن» به رژیم وحشت و استمرار آن است وگرنه با داشتن حداقل انصاف دریافته می‌شود طی همین چهل جنون سال اکثریت در جنگ با اهریمن هستی‌ستیز خمینی بوده‌اند….

#یونیکا

#جنگ

#زمان_فیلی