نکته نوشت – ایران گروگان یک «حکومت ایدئولوژیک» است که ایران برایش حکم یک «پایگاه لجستیکی و سازماندهی» دارد

نمونه‌های بسیاری هست که مقامات حکومتی بین منافع «انقلاب و نظام» با «ایران» تفکیک قائل شده‌اند. اشتباه لفظی هم نبوده که یکی دو بار باشد، یک «استراتژی دقیق» است که حکومت به «منافع ایدئولوژیک خود» با این مستعار «انقلاب!»، بیشتر از «منافع ایران» اهمیت می‌دهد.