نکاتی چند پیرامون پرچم «شیر و خورشید» میهن اهوراییمان

چند روز پیش منوچهر بختیاری (پدر جان‌فدای میهن، پویا بختیاری) به درستی و از روی آگاهی بیرقِ سه رنگ شیروخورشید نشان را در دست گرفته و با صدای رسا اعلام کرد که ایرانیان باید این نکته را به خاطر داشته باشند که پرچم «الله اکبر» رژیم خمینیستی، نشان ملی و ایرانی نیست…

**یادداشتی به قلم نادر کاکاوند منتشر شده در کیهان لندن

#پرچم_ملی

#نادر_کاکاوند

#شیروخورشید

@Unikador