نوکری برای ارباب پوتین و دلبری‌های ایران‌فروشانه‌ی وزیر نفتِ رژیم

به مناسبت «روز ملی روسیه» وزیر نفت کابینه دولتِ روسوفیل و دست نشانده علی خامنه‌ای به همراه شماری از سرداران سپاه و امرای ارتش سه‌شنبه ۱۷ خرداد در سفارت روسیه در تهران به خط شدند تا در اظهار نوکری برای ارباب پوتین، گوی سبقت را از یکدیگر بربایند…

**براساس گزارشی از کیهان لندن

#روسوفیل

#سیاست

#روسیه

@Unikador