نقش مردم داخل ایران و اپوزوسیون خارج ایران در براندازی چگونه تعریف میشود؟

بسیاری از مردم از یک صدا نبودن اپوزوسیون شکایت دارند و نبود یک رهبر یا هسته رهبری در خارج را عامل عدم براندازی میشمارند . اما تا کنون باید درک کرده باشیم که ….

#یونیکا

#براندازی

#اپوزوسیون