نشنال ریویوو: «سقوط» حکومت ملاها حتمی است

سیاست‌ورزان و سیاستمدارن در آمریکا هر رویکردی را که در پیش بگیرند چه سازش و چه مقابله با ملاها؛ بی‌شک مردم ایران، به مقابله و مبارزه با ستمگرانِ حاکم بر کشور ادامه خواهند داد و بهترین خبر برای آنها این است که:

«حتی داشتن بمب اتم، یک حکومت دینی را از خشم ملتی که از زندگی تحتِ استبدادِ یک حکومت اسلامگرا، احساس‌خوشبختی نمی‌کند، دور نخواهد کرد.»

*برگردان فارسی یادداشت مشترک ری تکیه و روئل مارک گرشت در نشنال ریویو

#تغییر_رژیم

#سیاست

#ایران

#براندازی

@Unikador