نشنال اینرست: چگونه ایالات متحده می تواند از یک جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی جلوگیری کند؟

چگونه ایالات متحده می تواند از جنگ فرسایشی با فرقه تبهکار جلوگیری کند؟
نحوه تقابل و مستهلک نمودن نیروها در منطقه خاورمیانه در درگیری سرد اما جاری میان ایالات متحده و نیروها و مزدوران تحت فرمان آیت الله حاکم بر ایران موضوعی ست که استراتژیستها بسیار به آن پرداخته و نظریات گوناگونی برای آن مطرح کرده اند . اما یکی از این استراتژی ها، جنگ در منطقه خاکستری ست . این موضوعیست که الیورا کاتز و ایال سیر کوهن در مقاله ای با عنوان « چگونه ایالات متحده می تواند از جنگ فرسایشی با فرقه تبهکار جلوگیری کند؟» در نشریه نشنال اینترست به آن پرداخته اند …

برگردان فارسی مقاله ای به قلم الیورا کاتز و ایال سیر کوهن

How America Can Avoid a War of Attrition with Iran