نشریه آمریکای نیوزویک: نسخه جدید برای ایران باید تغییر رژیم باشد

سیاست‌مداران در آمریکا باید به این پرسش پاسخ دهند:

چرا نباید با توجه به دورویی ملاها، به معاملات نادرست با آنها پایان داد، و مستقیم به سوی تغییر رژیم در ایران رفت؟ این سوالی است که اسکات مودل در نشریه نیوزویک آن را مطرح می کند.

#تغییر_رژیم

#براندازی

#نیوزویک

@Unikador