نشریه آمریکایی فارن افرز: تاریخ تکرار می شود؛ ملاها همانند قجرها خواهند رفت

برگرفته از تحلیلی به قلم امیر افخمی در نشریه آمریکایی فارن افرز
Iran’s inability to halt the recurrent ingress of cholera across its borders more than a century ago damaged its economy, eroded its sovereignty, and provoked popular protests that forced Iran’s then ruling Qajar dynasty to make major changes.