نشریه آلمانی: دیکتاتور‌ها و آنِ فروپاشی

خودکامه‌ها حتی در اوج قدرت، نقاط کوری هم دارند. بزرگترین نقطه ضعف آنها حلقه کوچکی از “مردان ناآگاه” در هرم قدرت است که برای سرنوشت میلیون‌ها انسان تصمیم می‌گیرند. این حلقه کوچکِ “مردان ناآگاه”، دیکتاتور‌ها را به آنِ فروپاشی رهنمون می‌کنند.

** برگردان تحلیل «سیلویا اشتوبر» در تاگس شاو آلمان

#سیاست

#سقوط

#به_پایان_سلام_کن

@Unikador