نشریه آروتز شِوا اسرائیل: آیا شاهزاده رضا پهلوی کوروشِ جدیدِ ایران است؟

«در ۴۵ سال گذشته، شاهزاده رضا پهلوی زندگی‌اش را وقف کمک به مردم خود کرده است، مردمی که به شدت خواهان بازگشت او هستند… مردم ایران در داخل و خارج کشور به شاهزاده رضا پهلوی وکالتنامه نمادین برای رهبری انقلاب کنونی داده‌اند. مردم در گوشه و کنار ایران فریاد زده‌اند: «شاهزاده پهلوی، وکیل ما شمایی» و «پهلوی انتخاب ماست، رهبر انقلاب ماست».»

** تحلیلی به قلم آمیل ایمانی در نشریه آروتز شِوا اسرائیل

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador