نشانه های ظهور رهبر جدید تبهکاران در کوچه های پشتیِ یک شهر مقدس

نشریات خارجی چندیست بحث بر سر #جانشینی #علی_خامنه_ای ، رهبر تبهکاران حاکم بر #ایران  را پیگیری میکنند . در این میان مسئله ای مهم جلب نظر میکند ، و آن اینکه بر سر این جانشینی در #نجف چه میگذرد ….!!!!