نسلِ بی‌شوکتِ گندابِ ۵۷ و ماهیتی که در «پهلوی ستیزی» خلاصه می‌شود | تحلیل امیر امیری

همانند جمهوری اسلامی که ماهیت حکومتش را از «آمریکا ستیزی» بدست می‌آورد تا هویت اسلامی ـ انقلابی اش برجسته گردد، نسلِ بی‌شوکتِ گندابِ انقلابِ اسلامی هم‌ هنوز ماهیت وجودی‌اش را با «پهلوی ستیزی» دروغ محورانه به رخ می‌کشد تا هویتِ درجاماندگی‌اش را پنهان کند. اما نهان کردن آشفتگی درونی با رضایت بیرونی سرانجامی جز رسوایی و سقوط در «چاه جمکران» ندارد.

#من_وکالت_میدهم

#مهسا_امینی

#انقلاب_ملی

@Unikador