نخست وزیر اسرائیل: رژیم مشغول کشتار در آبادان است. دنیا باید در کنار مردم ایران بایستد

نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل:

«دنیا باید در کنار مردم ایران بایستد و در مقابل فعالیتهای این رژیم سفاک قد علم کند. برای سالیان بسیار، رژیم ایران بر ضد اسراییل و منطقه اعمال تروریستی بوسیله نوچه هایش پیش برد، خود رژیم ایران به هر دلیلی از مصونیت برخوردار بود.  دوران مصونیت رژیم در ایران به پایان رسیده.»

#اعتراضات_سراسری

#آبادان

#تیر_نزن

@Unikador