نتایج یک نظرسنجی جدید: اکثریت ایرانیان نظام پادشاهی مشروطه و شاهزاده رضا پهلوی‌ را ترجیح می‌دهند

نظرسنجی «موسسه پیش‌بینی و تحقیق تجربی» تحت عنوان «موضع سیاسی در ایران» که در بهمن‌ماه سال جاری انجام شده است، حاکی از آن است ۶۰.۴ درصد شرکت‌کنندگان خواهان بازگشت نظام پادشاهی مشروطه و ۷۹.۹ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی شاهزاده رضا پهلوی را به رهبران سیاسی حاضر ترجیح می‌دهند.

#ایران_متحد

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador