نبردِ بی‌نقاب برای معبدی جاودانه | امیر امیری

به قلمرو آشفته بازار واژگان سیاسی، بتازگی یک جفت ـ واژه با بار عاطفی ـ ایدئولوژیک و با اهداف و نیات تجزیه طلبانه افزوده گشته است: خاک و انسان. فراموش نکنید! ایران معبد ماست. و تمامیت ارضی این معبد، از وجود و جان ما با‌ ارزش‌تر است.

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

#برای_ایران

@Unikador