ناقوسِ مرگ برای فسادِ سیاسی در سایه اقتصادِ ساخت چین

در دنیای امروز دو مقوله‌ی سیاست و اقتصاد اجزای جدایی‌ناپذیر یکدیگر بوده و هر کدام بدون دیگری معنا و کاربرد عملی خود را از دست خواهند داد.برای دریافت و رسیدن به دلایل فساد اقتصادی فراگرفته در بسیاری از کشورها کافیست، چگونگی کارکرد دو مهم «سیاست و اقتصاد» را در کنار تجربه‌های عملی آنها قرار داد؛ تا چرایی‌های آنچه امروز به بن‌بست یا «جنگ اقتصادی» انجامیده نمایان گردد…

**یادداشتی به قلم زمان فیلی با عنوان “افول فساد سیاسی در سایه اقتصاد«ساخت چین»” منتشر شده در کیهان لندن