ناخدای قلب‌ها و عبور از طوفانِ هیچ

رویدادهای تازه در سپهر سیاسی ایران ما را وارد فضای سیاسی تازه‌ای کرده است که یا باید «با مردم» بود و یا «بر مردم». با مردم بودن یعنی محترم شمردن و پذیرش تقاضاهای مصرانه آن‌ها، بر مردم بودن به معنی درجازدن در مسیر تکرار و بازتولید خط‌ مشی‌ های چندش آور، به دیگر سخن، خزیدن زیر عبای خونین آخوندی است.   

تحلیلی از امیر امیری، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

#برای_ایران

#ایران_متحد

#شاهزاده_رضا_پهلوی

@Unikador