میدانِ نَبَرد | گزارش ویژه از رَوَندِ انقلاب ملی ایران در روزی ۲۲۶ | یکشنبه ۱۰ اردیبهشت

در ادامه سلسله گزارش‌های ویژه از روند انقلاب ملی ایران، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت‌ماه ۲۵۸۲، این انقلاب بزرگِ ملی وارد دویست و بیست‌وششمین روز خود شد. از این رو مروری خواهیم داشت به رویداد‌ها و اتفاقاتی که از عصر روز گذشته تا لحظه تنظیم این گزارش در متن و حاشیه این انقلاب ملی روی داده است.

#انقلاب_ملی_ایران

#مهسا_امینی

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador