مگافاجعه‌ در آبادان ׀ برگ سیاه دیگری از دست‌پرورده‌های فتنه‌ی ۵۷

برج متروپل متعلق به حسین عبدالباقی یکی از جیره‌خواران فتنه ۵۷ در آبادان است که پیش از آن گزارش‌هایی پیرامون روابط رانتخواری و چگونگی کسب ثروت او منتشر شده بود. او یکی از هزاران دست‌پرورده‌ی جمهوری جهل و جنون است که میهنِ آباد ایران را به سمت ویرانی رهنمون کرده‌اند…

منبع: کیهان لندن

#آبادان

#متروپل

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador