مکالمه تلفنی شگفت انگیز پادشاه فقید ایران و رئیس جمهور آمریکا، لیندون جانسون در سال ۱۹۶۵

این مکالمه در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۴ و در بدو ورود محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی به نیویورک در بازگشت از سفر آمریکای جنوبی صورت گرفته است. یک ماه پیش از آن پادشاه فقید؛ در کاخ مرمر مورد سوء قصد قرار گرفته بودند.

Telephone conversation # 7748, sound recording, LBJ and MOHAMMED REZA SHAH PAHLAVI, 5/18/1965

#محمد_رضا_شاه_پهلوی

#مکالمه_تاریخی

#تاریخ_معاصر

@Unikador