مناشه امیر: چه کسی شایسته رهبری ایران در آینده است؟

رهبر، در زبان پارسی و در فرهنگ همه ملت ها، به کسی گفته می شود که مردمان خود را رهنمونی می کند و همیشه پیشاپیش او ایستاده است و منافع ملی را به خوبی تشخیص می دهد و جز خدمت به وطن هدفی ندارد و حاضر است همه مشکلات را به دل و جان بخرد و بزرگترین فداکاری ها را انجام دهد و بیشترین گذشت ها را به سود ملت ایران به عمل آورد.مشکل ما ایرانیان آن است که فرمانده زیاد داریم، ولی سرباز نداریم.همه می خواهند نقش رهبر را ایفا کنند و کمتر کسی حاضر است به نقش های پائین تر و پرزحمت تر بسنده کند…

#یونیکا

#مناشه_امیر

#تحلیل_سیاسی_هفته