مناشه امیر: آیت الله ها، با رواجِ جنگِ روانی به سقوط خود کمک می کنند

ملایان بی وطن به اشتباه، می اندیشند که اگر هیاهوی بسیار به راه اندازند، دیگران را می هراسانند و هدف خود را پیش می برند. ولی این تصور نادرست، آنان را سخت به مرداب فرو برده و هرچه دست و پا می زنند، عمیق تر در آن فرو می روند و هیچ بندگاری به کمک آن ها نمی آید…

#یونیکا

#تفسیر_سیاسی_هفته

#مناشه_امیر